Zákaz nakládání s povrchovými vodamiMěstský úřad Moravský Krumlova , odbor životního prostředí, jako věcně  a místně příslušný vodoprávní úřad zakazuje  od 21.6.2017 až do odvolání  obecné nakládání s povrchovými vodami tj. zalévání zahrad, napouštění nádrží, bazénů pro vlastní potřebu apod.  -  opatření se týká Trstěnického potoka. Celé opatření je vyvěšeno na úřední desce obce ( elek. a kamen.).

V  této věci vodoprávní úřad dále upozorňuje, že v případě pokračujícího výraznějším nedostatku srážkové činnosti, jež by přineslo nasycení půdního prostředí a dlouhodobé zvýšení hladin povrchových vod nad hodnoty minimálních zůstatkových průtoků, bude vodoprávní úřad nucen přikročit k dalšímu omezování odebírání a jinému využívání povrchových a podzemních vod.

Upozorňujeme právnické a fyzické osoby, že nakládání s povrchovými vodami, dle § 8 zákona o vodách (odběr za pomocí čerpadla, převádění, akumulování, a vzdouvání povrchových vod, využívání jejich energetického potenciálu atd.) je možné pouze na základě platného povolení k nakládání s povrchovými vodami a za předpokladu důsledného dodržování podmínek stanovených v příslušném povolení. V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje na striktní dodržování stanoveného minimálního zůstatkového průtoku v příslušném povolení, jehož nedodržení povolené nakládání s povrchovými vodami omezuje nebo přímo zakazuje.

Zástupci zdejšího správního orgánu budou ve spolupráci s Městskou policií Města Moravský Krumlov situaci na vodních tocích a dodržování zákazu stanoveného v tomto opatření obecné povahy monitorovat přímo v terénu.


23. 11. Klement

Zítra: Emílie
Meteoradar

www.idos.cz

Návštěvnost stránek

156427